Top 5 vị tướng dũng mãnh nhất thời Tam quốc

4078

Với sức mạnh hơn người, khả năng vạn người không địch nổi trở thành những vị tướng dũng mãnh nhất thời Tam Quốc.

5. Trương Phi (Dực Đức)

truong-phiTrương Phi – Nước Thục

Trương Phi hay Dực Đức (?-221) là một trong 3 anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Quan Vũ. Ngoài ra, Trương Phi cũng là một trong 5 “Ngũ Hổ Tướng” của nhà Thục. Một mình chặn quân Tào Tháo ở trận Trường Bản. Một số chiến tích lớn như:”Truy kích Tào Tháo ở trận Xích Bích, dẹp giặc Khăn Vàng, đánh Tây Xuyên thu phục Nghiêm Nhan, giao tranh với Trương Cáp ở Ba Tây, đánh nhau với Mã Siêu”.

4. Trương Liêu (Văn Viễn)

truong-lieuTrương Liêu – Nước Ngụy

Trương Liêu hay Văn Viễn (169-222) là một trong những vị tướng giỏi nhất nước Ngụy. Nổi tiếng nhất là trận chiến ở Hợp Phỉ, Trương Liệu dẫn 800 quân cảm tử xông vào Đông Ngô chém chết mấy chục quân địch và 2 viên tướng, sau đó Trương Liệu bỏ chạy dụ được Đông Ngô khiến Ngô Quyền tổn thất nặng nề. Một số chiến tích khác như:”Dẹp anh em họ Viên, dẹp loạn ở núi Thiên Trụ, dụ hàng Xương Hi”.

3. Triệu Vân (Triệu Tử Long)

trieu-van-trieu-tu-longTriệu Tử Long – Nước Thục

Triệu Vân hay Triệu Tử Long (168-229) có ngoại hình hùng dũng, uy phong lẫm liệt, giỏi võ nghệ và có tài thao lược. Là một trong 5 “Ngũ Hổ Tướng” của nhà Thục. Chiến tích lớn nhất chính là cứu con trai Lưu Bị trong trận Trường Bản, chém hơn 50 tướng của Tào Tháo, cướp được thanh kiếm Thanh Công của Tào Tháo. Một số chiến tích khác như: “Phá trận Bát Môn kim Tỏa của Tào Nhân, truy kích Tào Tháo ở trận Xích Bích, đánh Tây Xuyên Hán Trung, đánh tộc người Man do Mạnh Hoạch chỉ huy, tham gia Bắc phạt do Gia Cát Lượng chỉ huy”.

2. Quan Vũ (Quan Vân Trường)

quan-vuQuan Vũ – Nước Thục

Quan Vũ hay Quan Vân Trường (162 – 220) là một trong 3 anh em kết nghĩa với Lưu Bị và Trương Phi, Quan Vũ là một trong số “Ngũ Hổ Tướng” của nhà Thục” Quan Vũ, Triệu Vân, Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung”. Quan Vũ được miêu tả có khuôn mặt đỏ, râu dài, tay cầm thanh long yển nguyệt và cưỡi ngựa ngựa Xích Thố. Trong sử sách có ghi lại, vì Quan Vũ muốn trở về cùng Lưu Bị đã qua 5 ải chém 6 tướng của Tào Tháo. Một số chiến tích khác như :”Dẹp khởi nghĩa Khăn Vàng, chém Hoa Hùng tướng của Đổng Trác, chém Nhan Lương – Văn Xú tướng của Viên Thiệu, chiếm quận Trường Sa, thu phục được Hoàng Trung, bức hàng Vu Cấm chém Bàng Đức”.

1. Lữ Bố (Lã Phụng Tiên)

lu-bo Lữ Bố cùng ngựa Xích Thố và Phương thiên họa kích

Lữ Bố hay Lã Bố (160-199) được mệnh danh là Chiến Thần, là vị tướng dũng mãnh nhất thời Tam quốc. Phương thiên họa kích (thần khí) cùng với ngựa Xích Thố (một trong những con thần mã thời Tam quốc) giúp Lữ Bố như một mãnh hổ tả xung hữu đột, vạn người không địch nổi. Một trong những câu nói nổi tiếng “Nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố” cũng cho thấy được 1 vị mãnh tướng giỏi nhất và ngựa tốt nhất được người xưa ca ngợi. Trong trận”Tam anh chiến Lã Bố” một mình Lữ Bố đánh nhau cùng ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi”.