Trái ác quỷ “Goro Goro no Mi” của God Enel

915
  • Trái ác quỷ: Goro Goro no Mi
  • Hệ: Logia
  • Sức mạnh: Người sét
  • Người sở hữu: God Enel

Goro Goro no Mi

Trái ác quỷ “Goro Goro no Mi” thuộc hệ logia cho phép người sở hữu tạo, kiểm soát và biến đổi thành điện năng theo ý muốn, làm cho người sở hữu trở thành một người sét hay người điện.  Là một trong những loại trái cây với danh tiếng là “bất khả chiến bại”.