Trái ác quỷ “Gura Gura no Mi” của Râu Trắng – Edward Newgate

2318
  • Trái ác quỷ: Gura Gura no Mi
  • Hệ: Paramecia
  • Sức mạnh: Chấn động, phá vỡ
  • Người sở hữu: Edward Newgate – Râu Trắng, Marshall D. Teach – Râu Đen.

Gura_Gura_no_Mi

Trái ác quỷ Gura Gura no Mi thuộc hệ Paramecia, cho phép người sở hữu trái ác quỷ này có thể tạo ra các rung động (hoặc “chấn động”). Nó được ăn bởi Râu Trắng nhưng sau khi qua đời nó được Râu Đen lấy được.