Trái ác quỷ “Mera Mera no Mi” của Portgas D. Ace, Sabo

946
  • Trái ác quỷ: Mera Mera no Mi
  • Hệ: Logia
  • Sức mạnh: Người Lửa
  • Người sở hữu: Portgas D. Ace, Sabo.

Mera Mera no Mi

Trái ác quỷ “Mera Mera no Mi” thuộc hệ Logia cho phép người dùng tạo, kiểm soát và biến thành ngọn lửa theo ý muốn. Nó được Sabo ăn mà người anh em trước đây có được, Portgas D. Ace.